Предупреждение о Риске

«UD Capital» АҚ қаржы құралдарына инвестициялау тәуекелмен байланысты және инвестицияланған негізгі соманы қайтару үшін де, қандай да бір кіріс алу үшін кепілдіктерді білдірмейтінін хабарлайды.
Кез келген қызметті пайдаланбас бұрын немесе қаржы құралын немесе инвестициялық өнімді сатып алмас бұрын, белгілі бір қызметті пайдалану кезінде немесе сатып алу алдында қызметтің және/немесе өнімнің экономикалық тәуекелдері мен артықшылықтарын, салықтық, құқықтық, есеп беру салдарын дербес бағалау керек. нақты қаржы құралы немесе инвестициялық өнім, сіздің осындай тәуекелдерді қабылдауға дайындығыңыз және қабілетіңіз.
Өткен тәжірибе де, басқалардың қаржылық жетістігі де болашақта бірдей нәтижелерге кепілдік бермейді немесе анықтамайды. «UD Capital» АҚ кез келген шығынға (тікелей немесе жанама), оның ішінде нақты залал мен жоғалған пайдаға жауапты емес.
Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын, қаржылық мүмкіндіктеріңізді мұқият бағалауды және барлық байланысты тәуекелдерді ескеруді ұсынамыз.
АО «UD Capital» информирует вас о том, что инвестирование в финансовые инструменты связано с риском, и не подразумевает гарантий, как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.
Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой или приобретением финансового инструмента или инвестиционного продукта, Вы должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги и/или продукта, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, или перед приобретением конкретного финансового инструмента или инвестиционного продукта, свою готовность и возможность принять такие риски. Ни прошлый опыт, ни финансовый успех других лиц не гарантирует и не определяет получение таких же результатов в будущем. АО «UD Capital» не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), включая реальный ущерб и упущенную выгоду.
Прежде чем принимать, какие-либо инвестиционные решения, мы настоятельно рекомендуем тщательно оценить свои финансовые возможности и принять во внимание все сопутствующие риски.
UD Capital JSC informs you that investing in financial instruments is associated with risk and does not imply guarantees either for the return of the principal invested amount or for the receipt of any income.
Before using any service or purchasing a financial instrument or investment product, you must independently assess the economic risks and benefits of the service and/or product, tax, legal, accounting consequences of entering into a transaction when using a specific service, or before purchasing a specific financial instrument or investment product, your readiness and ability to accept such risks.
Neither past experience nor the financial success of others guarantees or determines the same results in the future. UD Capital JSC is not responsible for any losses (direct or indirect), including actual damage and lost profits.
Before making any investment decisions, we strongly recommend that you carefully evaluate your financial capabilities and take into account all associated risks.